СТАТУТ

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОДИНА ГЕРОЇВ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ»

м. Київ-2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
.
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РОДИНА ГЕРОЇВ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ» (надалі – Організація) створена за рішенням Загальних зборів засновників Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
 • Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.
 • Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 • Організація створена на невизначений термін.
 • Найменування Організації:
  Українською мовою:
  Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РОДИНА ГЕРОЇВ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ».
  Скорочене найменування: ГО «РОДИНА ГЕРОЇВ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ».
  Англійською мовою:
  Повне найменування: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «HEROES OF «HEAVENLY HUNDRED’S» FAMILY».
  Скорочене найменування: NGO «HEROES OF «HEAVENLY HUNDRED’S» FAMILY».
 • Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
 • Засновниками Організації є фізичні особи, які належать до родин мирних громадян, які загинули внаслідок насильницьких дій під час масових протестів проти свавілля влади у місті Києві та інших містах України у період з 22.01.2014р. по 21.02.2014р. (або пов’язана з цими подіями). З моменту державної реєстрації Організації Засновники Організації набувають права членів Організації.
 • Організація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.
 • Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
 • Організація э неприбутковою.
 • Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.
 • Місцезнаходження Організації – м. Київ, 04212, вул. Маршала Малиновського, 3.
  .
  .
2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою Організації є об’єднання на добровільних засадах родин мирних громадян, які загинули внаслідок насильницьких дій під час масових протестів проти свавілля влади у місті Києві та інших містах України у період з 22.01.2014р. по 21.02.2014р. (або смерть яких пов’язана з цими подіями), відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ», для захисту законних, соціальних, соціально-побутових, культурних, освітніх, наукових та інших спільних інтересів членів Організації.

 1. 2. Напрямками діяльності Організації є:
 • Надання допомоги слідчим органам при розслідування фактів загибелі мирних громадян під час масових протестів проти свавілля влади у місті Києві та інших містах України у період з 22.01.2014р. по 21.02.2014р. (або смерть яких пов’язана пов’язана з цими подіями), відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ», ініціювання та підтримка суспільних рухів та ініціатив, спрямованих на встановлення передумов та причин, які призвели до масових порушень прав людини в Україні (вбивств, поранень, катувань, викрадень та ін.) мирних громадян у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. та визначення шляхів запобігання повторення такого.
 • Увіковічення пам’яті загиблих Героїв «Небесної сотні».
 • Розробка та впровадження програм допомоги сім’ям загиблих та постраждалих у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р.
 • Взаємодія з міжнародними установами та організаціями для виконання та підтримки завдань Організації.
 • Інша діяльність, пов’язана з захистом прав членів Організації та прав людини в Україні.
 • Розробка та впровадження програми по  організації відпочинку , оздоровлення та психологічної реабілітації дітей та молоді родин Героїв Небесної Сотні, на території України та закордоном.
  .
  .
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання прийнятих рішень керівних органів Організації.

3.2. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Загальними Зборами Організації терміном на один рік. У разі необхідності у План (програму) роботи організації на поточний рік вносяться зміни, які затверджуються Загальними Зборами Організації.

3.3. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

Члени Організації, уповноважені на здійснення контактів із представниками засобів масової інформації для висвітлення зазначеної інформації, визначаються Загальними Зборами Організації.

3.4. Організація має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

3.5. Організація має право засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.
.
.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації може бути лише індивідуальним. Членами Організації можуть бути члени родин загиблих громадян (або смерть яких пов’язана з далі вказаними подіями) під час масових протестів проти свавілля влади у Києві та інших містах України у період з 22.01.2014р. по 21.02.2014р., відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ».

4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я голови Організації про бажання стати членом Організації та документів, які підтверджують відповідні родинні стосунки із загиблими.

4.3. Облік членів Організації здійснюється Радою Організації. Щороку, не пізніше ніж за місяць до дати проведення Загальних Зборів Організації, Рада затверджує реєстр членів організації

4.4.Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Організації допомоги та сприяння у досягненні цілей Організації;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на поширення інформації щодо Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;

4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації,  грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення – виключення з Організації. Рішення про виключення з Організації приймається більшістю голосів членів Організації присутніх на Загальних зборах Організації

4.8. Член Організації може бути виключений, крім підстав вказаних у пункті 4.7:

– за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;
– смерті члена Організації.
.
.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом – Загальні Збори), Рада Організації (далі за текстом – Рада), Голова. Рада звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан Організації щороку на Загальних (звітних) Зборах.

5.2. Рада Організації обирається з числа членів Організації у кількості дев’яти осіб.

5.3. Керує поточною діяльністю Організації Голова.

5.4. Загальні збори – найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 1/3 членів Організації, 2/3 складу Ради.

5.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 30 відсотків членів Організації, які мають право голосування, але не менше 30 осіб. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю членів Організації, які мають право голосування, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Організації, звільнення від обов’язків членів Ради приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Організації, які мають право голосування.

5.6. До компетенції Загальних Зборів належать:

 • затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
 • затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
 • затвердження обов’язкового щорічного звіту про діяльність Організації;
 • затвердження щорічного бюджету Організації;
 • заслуховування звітів статутних органів Організації;
 • ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
 • призначення ліквідаційної комісії та її голови;
 • обрання Голови Організації та заступників Голови строком на 1 рік;
 • обрання Ради строком на один рік;
 • обрання Ревізійної комісії строком на 1 рік;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
 • розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації;
 • вжиття заходів щодо відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.

5.7. Рада Організації:

 • організує виконання рішень Загальних Зборів;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;
 • керує поточною діяльністю Організації;
 • розподіляє обов’язки між членами Ради;
 • приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;
 • надає проект бюджету Організації на затвердження Загальних Зборів
 • готує та подає на Загальні збори обов’язковий щорічний звіт про діяльність Організації;
 • затверджує штатний розклад Організації;
 • готує інші документи до Загальних зборів;
 • займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації;
 • веде інформаційну політику;
 • може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.8. Очолює Раду – Голова Організації, який є одночасно й Головою Ради Організації. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються Головою Ради або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості її членів.

5.9. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.10. Обрання Ради Організації проводиться на Загальних зборах. Обрання нового складу Ради можливий також на позачергових Загальних зборах.

5.11. Голова Організації:

 • призначається Загальними Зборами;
 • здійснює загальне керівництво Організацією, Радою, приймає на роботу на конкурсній основі та звільняє з роботи штатних працівників;
 • без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
 • має право на скликання Загальних Зборів;
 • готує та представляє на Загальних зборах обов’язковий щорічний звіт про діяльність Організації;
 • відкриває, розпоряджається у порядку, встановленому цим Статутом, та закриває поточні банківські рахунки Організації;
 • виконує інші обов’язки покладені на нього Радою Організації чи Загальними Зборами.
 • Одна й та сама особа не може бути Головою громадської організації більше ніж два строки підряд.

5.12. У випадку, коли Голова тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один із Заступників за рішенням Ради Організації.
.
.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

6.9.1. Кожен член Організації  має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації.

6.9.2. Скарги на рішення Голови та Ради  Організації розглядаються Радою протягом одного місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Рада зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

6.9.3. Скарги, адресовані Голові розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Раді. Скарга на засіданні Ради розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом одного місяця з дати її одержання.

6.9.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних Зборів Організації.
.
.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

° Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

° Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

7.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.
  • Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює Голова Організації.
  • Контроль майна і витрачання коштів Організації здійснює Ревізійна комісія Організації.
  • Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.
  • Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
  • Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.
  • Доходи (прибутки) Організації чи їх частини не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
  • Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
   .
   .

   8. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
 • Контроль за порядком використання коштів та майна, яке надходить відповідно до ст. 7 цього Статуту та статутною діяльністю Голови та Ради здійснюється Ревізійною комісією, яка призначається Загальними зборами. Голова та члени Ради не можуть бути членом Ревізійної комісії i не мають права втручатись в діяльність Ревізійної комісії, а також перешкоджати її роботі.
 • Ревізійна комісія обирається із числа членів Організації у кількості п’яти осіб.
 • Перевірка використання майна та коштів Організації, набутих відповідно до ст. 7 Статуту, а також статутної діяльності Голови проводиться Ревізійною комісією:
  • – за дорученням Загальних зборів Організації – невідкладно;
  • – з власної ініціативи – не рідше одного разу на рік;
  • – на вимогу 10 відсотків членів Організації – невідкладно.
 • Ревізійна комісія має право вимагати від Голови, членів Ради та інших посадових осіб Організації, надання їй всі необхідні матеріали, бухгалтерські чи інші документи. Ревізійна комісія направляє результати проведених перевірок (у формі письмового звіту) Загальним зборам Організації.
 • Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Організації, без висновків Ревізійної комісії баланс Організації не підлягає затвердженню Загальними зборами.
 • Ревізійна комісія проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації не рідше одного разу на рік та зобов’язана вимагати скликання Загальних зборів Організації як через Голову, так і безпосередньо, якщо виникла загроза істотним інтересам Організації чи виявлені зловживання посадових осіб Організації. Ревізійна комісія не повинна порушувати нормальний режим роботи Організації. Ревізійна комісія має право аналізувати діяльність підприємств, заснованих Організацією, проводити ревізії їх фінансово-господарської діяльності, вносити пропозиції Загальним зборам Організації. Склад Ревізійної комісії не може змінюватись рішенням Загальних зборів Організації протягом звітного періоду.
  .
  .
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу (злиття, приєднання, поділу) – або ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску за рішенням суду);

9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання її майна і коштів приймаються Загальними Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 членів Організації;

9.3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.

 • Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;
 • Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації.
 • У разі ліквідації чи саморозпуску Організації майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Загальних Зборів. Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню такого самого статусу, а у випадку неприйняття зазначеного рішення – кошти та майно зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
 • У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
 • Припинення внутрішньо організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
 • Ліквідація Організації вважається завершеною, та такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 • У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
  .
  .
10. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.

10.2. Рішення Загальних Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах членів Організації.