СТАТУТ

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОДИНА ГЕРОЇВ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ»

м. Київ-2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
.
1.1            ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОДИНА ГЕРОЇВ “НЕБЕСНОЇ СОТНІ” (надалі – “Організація“) створена за рішенням Загальних Зборів засновників Організації у відповідності до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання” та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2            Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим Статутом.

1.3            Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4            Організація створена на невизначений термін.

1.5            Найменування Організації:

Українською мовою:

Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РОДИНА ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ.

Скорочене найменування: ГО РОДИНА ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ.

Англійською мовою:

Повна назва: HEROES OF HEAVENLY HUNDREDS FAMILY.

Скорочена назва: HEROES OF HEAVENLY HUNDREDS FAMILY.

1.6            Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.7            Засновниками Організації (надалі – “Засновники“) є фізичні особи, які належать до родин мирних громадян, які загинули внаслідок насильницьких дій під час масових протестів проти свавілля влади у місті Києві та інших містах України у період з 22.01.2014р. до 21.02.2014р. (або пов’язана з цими подіями). З моменту державної реєстрації Організації Засновники набувають всі права членів Організації.

1.8            Організація  набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.

1.9            Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством України.

1.10         Організація є неприбутковою.

1.11         Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

1.12         Місцезнаходження Організації: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок 3.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1            Основною метою Організації є об’єднання на добровільних засадах членів сімей мирних громадян, родичі яких загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання або нанесення іншої шкоди здоров’ю за час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (надалі – “Революція Гідності“), а також сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, відомих як “НЕБЕСНА СОТНЯ”, для захисту законних, соціальних, соціально-побутових, культурних, освітніх, наукових та інших спільних інтересів членів Організації, а також продовження боротьби за справедливість, права та гідність людини, ідеали Революції Гідності.

2.2            Напрямками діяльності Організації є:

2.2.1         Надання допомоги слідчим органам при розслідування фактів загибелі мирних громадян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання чи нанесення іншої шкоди здоров’ю за час участі в Революції Гідності, відомих як “НЕБЕСНА СОТНЯ”, ініціювання та підтримка суспільних рухів та ініціатив, спрямованих на встановлення передумов та причин, які призвели до масових порушень прав людини в Україні (вбивств, поранень, катувань, викрадень та ін.) мирних громадян у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. та визначення шляхів запобігання повторення подібного.

2.2.2         Увіковічення пам’яті Героїв “Небесної Сотні”.

2.2.3         Національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

2.2.4         Розробка та впровадження програм допомоги сім’ям загиблих та постраждалих у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р.

2.2.5         Розробка та впровадження програм реабілітації учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв “Небесної Сотні”.

2.2.6         Розробка та впровадження програми по організації відпочинку, оздоровленню та психологічної реабілітації дітей та молоді родин Героїв “Небесної Сотні” на території України та закордоном.

2.2.7         Участь у розробці та реалізації міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм.

2.2.8         Співпраця з різними організаціями, установами та підприємствами.

2.2.9         Інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації.

2.2.10      Сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах, семінарах з питань, що стосуються статутної діяльності Організації.

2.2.11      Сприяння організації неприбуткових просвітницьких заходів конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з’їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних і міжнародних експертів.

2.2.12      Пропаганда здорового способу життя шляхом створення спортивних, тренувальних, реабілітаційних, вишкільних та інших центрів, у тому числі козацького спрямування.

2.2.13      Організація видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо- та відеопродукції з питань, що стосуються цілей Організації.

2.2.14      Організація художніх виставок, творчих фестивалів, конкурсів та інших культурних та спортивних акцій як в Україні, так і закордоном.

1.2.15      Участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.2.16      Взаємодія з міжнародними установами та організаціями для виконання та підтримки завдань Організації.

2.2.17      Інша діяльність, пов’язана з захистом прав членів Організації та прав людини в Україні.

2.2.18      Національно-патріотичне виховання дітей та молоді на прикладі мужності та героїзму учасників Революції Гідності, Героїв “Небесної Сотні”, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

2.2.19      Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв “Небесної Сотні”.

2.2.20      Забезпечення заходів з реабілітації учасників Революції Гідності та родин Героїв “Небесної Сотні”.

2.2.21      Взаємодія з міжнародними установами та організаціями для виконання та підтримки завдань Організації.

2.2.22      Інша діяльність, пов’язана з захистом прав членів Організації та прав  людини в Україні.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1            Діяльність Організації базується на принципах:

3.1.1         поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

3.1.2         колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;

3.1.3         виборності всіх керівних органів Організації;

3.1.4         періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вище стоячими органами;

3.1.5         відкритості, гласності, прозорості;

3.1.6         свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

3.1.7         обов’язковості виконання прийнятих рішень керівних органів Організації.

3.2            Діяльність Організації здійснюється згідно Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Загальними Зборами Організації терміном на один рік. У разі необхідності у План (програму) роботи Організації на поточний рік вносяться зміни, які затверджуються Загальними Зборами Організації.

3.3            Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

Члени Організації, які уповноважені на здійснення контактів із представниками засобів масової інформації для висвітлення зазначеної інформації, визначаються Загальними Зборами Організації.

3.4            Організація має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

3.5            Організація має право засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1            Членство в Організації є добровільним та здійснюється на індивідуальній основі.

4.2            Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які є членами сімей мирних громадян, родичі яких загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання або нанесення іншої шкоди здоров’ю за час участі в Революції Гідності, а також членами сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання “Герой України” за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, відомих як “НЕБЕСНА СОТНЯ”.

4.3            Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я голови Організації про бажання стати членом Організації та документів, які підтверджують відповідні родинні стосунки із загиблими.

4.4            Облік членів Організації здійснюється Радою Організації.

Щороку, не пізніше ніж за місяць до дати проведення Загальних Зборів Організації, Рада затверджує реєстр членів Організації.

4.5            Члени Організації мають право:

4.5.1         обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;

4.5.2         брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

4.5.3         вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

4.5.4         на участь у зборах, засіданнях статутних органів;

4.5.5         одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.6         вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.7         висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;

4.5.8         брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.9         на отримання від Організації допомоги та сприяння у досягненні цілей Організації;

4.5.10      вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.6            Члени Організації зобов’язані:

4.6.1         виконувати вимоги цього Статуту;

4.6.2         брати участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на поширення інформації щодо Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету.

4.7            Членство в Організації є несумісним з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.8            За дії, несумісні з перебуванням в Організації,  грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, такий член Організації позбавляється свого членства шляхом виключення з Організації.

Рішення про виключення з Організації приймається більшістю голосів членів Організації присутніх на Загальних Зборах.

4.9            Член Організації також може бути виключений, окрім підстав вказаних у пункті 4.7:

4.9.1         за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання такої заяви;

4.9.2         у разі смерті члена Організації.

5. ВНЕСКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1            Платниками внесків є всі члени Організації, які входять до загального реєстру членів Організації.

5.2            Внески – це вступні, членські (щорічні) та цільові внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір та порядок сплати яких встановлюється Положенням про членство та членські внески Організації, яке приймається та затверджується Загальними Зборами Організації.

5.3            Розмір вступного та щорічного членського внеску визначається Радою Організації та затверджується Загальними Зборами один раз на рік шляхом прийняття відповідного рішення.

5.4            Студентам, пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям осіб, за рішенням Ради Організації, може встановлюватись індивідуальний розмір вступного та членського внесків.

5.5            При виході (виключенні) із членів Організації, внески не повертаються.

5.6            Цільові внески сплачуються членами Організації для фінансування її окремих програм, проектів, заходів тощо.

5.7            Цільові внески є добровільними до сплати членами Організації, що надає їм право на участь у певній програмі, проекті, заході тощо.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1            Органами управління Організації є: Загальні Збори членів (надалі – “Загальні Збори“), Рада Організації (надалі – “Рада“), Голова Організації. Рада звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан Організації щороку на Загальних (звітних) Зборах. Наглядова рада як дорадчий орган може створюватися в Організації за Рішенням Загальних Зборів Організації.

6.2            Рада Організації обирається з числа членів Організації у кількості дев’яти осіб.

6.3            Керує поточною діяльністю Організації Голова.

6.4            Загальні Збори – найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 1/10 членів Організації, 3/4 складу Ради.

6.5            Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні 30 відсотків і більше членів Організації, які мають право голосу. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю присутніх членів Організації, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Організації, звільнення від обов’язків членів Ради Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

6.6            Позачергові Загальні Збори скликаються Головою Організації, рішенням Ради Організації, а також в інших випадках, передбачених Статутом та законодавством України, за наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації.

6.7            Рішення, які приймаються на Загальних Зборах з дотриманням вимог цього Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.

6.8            Головує на засіданнях Загальних Зборів особа, обрана Головою зборів з числа членів Загальними Зборів. Проведення Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

6.9            Засідання керівних органів Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання.

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

6.10         До компетенції Загальних Зборів належать:

6.10.1      затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

6.10.2      затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

6.10.3      затвердження обов’язкового щорічного звіту про діяльність Організації;

6.10.4      затвердження щорічного бюджету Організації;

6.10.5      заслуховування звітів статутних органів Організації;

6.10.6      ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;

6.10.7      призначення ліквідаційної комісії та її голови;

6.10.8      обрання Голови Організації та заступників Голови строком на 1 (один) рік;

6.10.9      обрання Ради строком на 1 (один) рік;

6.10.10    обрання Ревізійної комісії строком на 1 (один) рік;

6.10.11    ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

6.10.12    розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації;

6.10.13    вжиття заходів щодо відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.

6.11         Рада Організації:

6.11.1      організує виконання рішень Загальних Зборів;

6.11.2      забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;

6.11.3      керує поточною діяльністю Організації;

6.11.4      розподіляє обов’язки між членами Ради;

6.11.5      приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

6.11.6      надає проект бюджету Організації на затвердження до Загальних Зборів;

6.11.7      готує та подає до Загальних Зборів обов’язковий щорічний звіт про діяльність Організації;

6.11.8      затверджує штатний розклад Організації;

6.11.9      готує інші документи до Загальних Зборів;

6.11.10    займається розробленням та плануванням заходів, вносить зміни до плану заходів;

6.11.11    ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації;

6.11.12    веде інформаційну політику;

6.11.13    може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

6.12         Очолює Раду – Голова Організації, який є одночасно й Головою Ради Організації. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються Головою Ради або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості її членів.

6.13         Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

6.14         Обрання Ради Організації проводиться на Загальних Зборах. Обрання нового складу Ради можливий також на позачергових Загальних Зборах.

6.15         Голова Організації:

6.15.1      призначається Загальними Зборами;

6.15.2      здійснює загальне керівництво Організацією, Радою, приймає на роботу на конкурсній основі та звільняє з роботи штатних працівників;

6.15.3      без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

6.15.4      підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;

6.15.5      має право на скликання Загальних Зборів;

6.15.6      готує та представляє на Загальних Зборах обов’язковий щорічний звіт про діяльність Організації;

6.15.7      відкриває, розпоряджається у порядку, встановленому цим Статутом, та закриває поточні банківські рахунки Організації;

6.15.8      виконує інші обов’язки покладені на нього Радою Організації чи Загальними Зборами.

6.16         Одна й та сама особа не може бути Головою Організації більше ніж три строки підряд.

6.17         У випадку, коли Голова тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один із заступників за рішенням Ради Організації.

6.18         Наглядова Рада обирається Загальними Зборами у кількості 9 (дев’яти) осіб, з яких призначають Голову Наглядової ради, його заступника та членів Наглядової ради.

6.19         Наглядова рада обирається терміном на 1 (один) рік.

6.20         Члени Ради Організації, Голова Організації не можуть бути членами Наглядової Ради.

6.21         Наглядова Рада виконує наступні завдання:

– обговорення та формулювання основних проблем діяльності та розвитку Організації;

– надання Голові Організації, Раді Організації та Загальним Зборам Організації рекомендацій і порад щодо вирішення основних проблем діяльності та розвитку Організації;

– підготовка рекомендацій щодо організації та проведення заходів, реалізації проектів Організації;

– спостереження та контроль за дотриманням принципів  неполітичного спрямування діяльності Організації;

– розробляє пропозиції з ідеологічного наповнення проектів Організації для їх відповідності ідеям Революції Гідності;

6.22          – здійснення інших дій щодо консультативної та методичної підтримки діяльності Організації.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
7.1            Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації.

7.2            Скарги на рішення Голови та Ради  Організації розглядаються Радою протягом одного місяця з дати їх надходження. Відповідне рішення щодо розгляду скарги надсилається заявнику в письмовій формі.

У випадку встановлення, що рішення керівних органів не входять до їх компетенції, прийняті з порушенням законодавства, Статуту та / або порушують законні права членів Організації, Рада зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

7.3            Скарги, адресовані Голові, розглядаються ним особисто або (при необхідності) виносяться на розгляд засідання Ради. Скарга на засіданні Ради розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом одного місяця з дати її одержання.

7.4            Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних Зборів Організації.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА Організації
8.1            Організація має статус неприбуткової організації. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право власності на рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття у власність яких не забороняється чинним законодавством України.

8.2            Організація  може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

8.3            Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

8.3.1         коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.3.2         пасивних доходів;

8.3.3         дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

8.4            Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює Голова Організації.

8.5            Контроль майна і витрачання коштів Організації здійснює Ревізійна комісія Організації.

8.6            Організація  не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

8.7            Організація, створені нею установи та організації, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.8            Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

8.9            Доходи та майно Організації чи їх частини не підлягають розподілу між її Засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

8.10         Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.

9. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
9.1            Контроль за порядком використання коштів та майна, яке надходить відповідно до ст. 7 цього Статуту та статутною діяльністю Голови та Ради здійснюється Ревізійною комісією, яка призначається Загальними Зборами.  Голова та члени Ради не можуть бути членами Ревізійної комісії i не мають права втручатись в діяльність Ревізійної комісії, а також перешкоджати її роботі.

9.2            Ревізійна комісія обирається із числа членів Організації у кількості п’яти осіб.

9.3            Перевірка використання майна та коштів Організації, набутих відповідно до ст. 7 Статуту, а також статутної діяльності Голови, проводиться Ревізійною комісією:

9.3.1         за дорученням Загальних Зборів Організації – невідкладно;

9.3.2         з власної ініціативи – не рідше одного разу на рік;

9.3.3         на вимогу 10 відсотків членів Організації – невідкладно.

9.4            Ревізійна комісія має право вимагати від Голови, членів Ради та інших посадових осіб Організації, надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи  інших документів. Ревізійна комісія направляє результати проведених перевірок (у формі письмового звіту) до Загальних Зборів Організації.

9.5            Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами Організації.

Без висновків Ревізійної комісії баланс Організації не підлягає затвердженню Загальними Зборами.

9.6            Ревізійна комісія проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації не рідше одного разу на рік та зобов’язана вимагати скликання Загальних Зборів Організації як через Голову, так і безпосередньо, у разі виникнення загрози порушення істотних інтересів Організації чи виявленні зловживання посадовими особами Організації.

Ревізійна комісія не повинна порушувати нормальний режим роботи Організації.

Ревізійна комісія має право аналізувати діяльність підприємств, заснованих Організацією, проводити ревізії їх фінансово-господарської діяльності, вносити пропозиції до Загальних Зборів Організації.

9.7            Склад Ревізійної комісії не може змінюватись за рішенням Загальних Зборів Організації протягом звітного періоду.

10.ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1            Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються / припиняють діяльність за рішенням Загальних Зборів Організації.

10.2            Положення про відокремлений підрозділ затверджується Загальними Зборами Організації.

10.3            Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.

10.4            Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації, поділяє її цілі та напрямки діяльності, та здійснює представництво та захист інтересів Організації.

10.5            Керівник відокремленого підрозділу призначається на Загальних Зборах Організації і діє на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

10.6            Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

10.6.1         реалізують статутні мету та завдання Організації на певній території, у межах повноважень, визначених за рішенням Загальних Зборів Організації;

10.6.2         представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

10.7            Керівник відокремленого підрозділу має право:

10.7.1         використовувати найменування та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

10.7.2         отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

10.7.3         бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданнях Ради Організації;

10.7.4         звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

10.7.5         захищати свої законні права та інтереси.

10.8            Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

10.8.1         дотримуватись вимог Статуту Організації;

10.8.2         активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

10.8.3         не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

10.9            Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється Радою Організації.

11.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1            Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску за рішенням суду).

11.2            Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Організації приймається Загальними Зборами Організації, якщо таке рішення підтримало не менше 3/4 членів Організації присутніх на Загальних Зборах.

11.3            Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.

11.4            Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийнято судом у встановленому законом порядку.

11.5            Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації.

11.6            У разі припинення діяльності Організації, майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Загальних Зборів Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню такого самого статусу, а у випадку неприйняття зазначеного рішення – кошти та майно зараховуються, відповідно до законодавства України, до державного або місцевого бюджету.

11.7            У разі прийняття рішення про заборону Організації, майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

11.8            Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

11.9            Припинення діяльності Організації вважається завершеною з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12.ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1            Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.

12.2            Рішення Загальних Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

Оригінал Статуту